School of Law
SXL2213: Introduction to Law
Summative Assignment 2012/2013

‘What is the argument on the other side? Only this, that no case has been found in which it has been done before. That argument does not appeal to me in the least. If we never do anything which has not been done before, we shall never get anywhere. The law will stand still whilst the rest of the world goes on; and that will be bad for both.’
Denning L.J. in Packer v Packer [1954] P. 15 [22].
Critically analyse the doctrine of judicial precedent in the law of England and Wales with regard to this dictum. Cite relevant case law examples in support of your analysis.

Word limit: 2,500 words
Submission date: 28 January 2013

Please ensure that you submit your assignments electronically through the Turnitin software on Blackboard and a paper copy to the College Administrative reception ‘assignment collection box’ by 4pm on the stipulated submission date. Your assignment should be appropriately referenced and should contain a full bibliography of all sources consulted in undertaking the work. You should also be aware of the University rules concerning unfair practice. For further details please consult the School of Law Student Handbook.

Ysgol y Gyfraith
Prifysgol Bangor

SXL2213: Cyflwyniad i’r Gyfraith
Aseiniad crynodol 2012/2013

‘Beth yw’r ddadl ar yr ochr arall?Yn syml, ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw achos lle gwnaethpwyd hyn o’r blaen. Nid yw’r ddadl honno’n apelio ataf i o gwbl. Os na wnawn byth bethau nasgwnaethpwyd o’r blaen, ni awn byth i’r unlle. Bydd y gyfraith yn sefyll yn ei hunfan tra bydd gweddill y byd yn symud ymlaen; ac ni fydd hynny o les i’r naill na’r llall.
Denning L.J. yn Packer v Packer[1954] t.15 [22].
Dadansoddwch yn feirniadol athrawiaeth cynsail farnwrol yng nghyfraith Cymru a Lloegr mewn perthynas â’r sylw hwn. Dyfynnwch enghreifftiau perthnasol o gyfraith achos i gefnogi eich dadansoddiad.

Uchafswm geiriau: 2,500 o eiriau
Dyddiad cyflwyno: 28 Ionawr 2013

Rhaid cyflwyno’r copi electronig gyda’r meddalwedd Turnitin ar Blackboard a chopi papur yn y ‘blwch casglu aseiniadau’ sydd wedi ei leoli yn nerbynfa swyddfa weinyddol y coleg erbyn 4pm ar y dyddiad cyflwyno a nodwyd. Dylai eich aseiniad gynnwys cyfeiriadau priodol a llyfryddiaeth lawn o’r ffynonellau a ddefnyddiwyd ar gyfer yr aseiniad. Dylech hefyd fod yn ymwybodol o reolau’r brifysgol ynglyn ag arfer annheg. Ewch i lawlyfr myfyrwyr Ysgol y Gyfraith am ragor o fanylion.

 

 

Grab BEST Deal Ever.